Organisatie Cecilia

Bestuur

Het bestuur van de Koninklijke Harmonie Cecilia Princenhage bestaat uit:

Voorzitter Hubert Janssen
Secretaris Philip Terpsma
Penningmeester Philip Terpsma
Vice-voorzitter Pierre Verdonschot
Lid Ad Maes
Lid Marlon Van der Zanden
Lid Ton van Etten

Commissies

De vereniging kent een aantal commissies die belast zijn met de dagelijkse leiding en coördinatie van een orkest of zorgdragen voor een specifieke taak. zowel het Opstap- als Opleidingsorkest berust bij de Commissie Opleidingen. De commissies adviseren het bestuur heeft diverse taken en verantwoordelijkheden gedelegeerd aan de commissie maar blijftdat eindverantwoordelijke blijft.

Commissie Groot Orkest

De Commissie Groot Orkest (CGO) bestaat uit spelende leden en niet-spelende vriend(inn)en van Cecilia. De CGO coördineert de gang van zaken in het harmonieorkest, bereidt concerten en projecten voor, draagt zorg voor de meerjarenplanning, onderhoudt banden met de leden, andere commissies, externe relaties en adviseert het bestuur. De commissie bestaat uit circa 5 leden waaronder de Orkest Manager. De dirigent is adviseur aanwezig bij de vergaderingen.

De CGO is bereikbaar via grootorkest@ceciliaprincenhage.nl

Commissie Opleidingen

De Commissie Opleidingen (CO) bestaat uit leden en ouders van jeugdleden van Cecilia. De CO faciliteert en organiseert de opleiding van jonge leden, bereidt concerten, bijzondere activiteiten en projecten voor, maakt de planning, voor activiteiten en concerten, overlegt met dirigent en leden over het repertoire, onderhoudt externe contacten en is vertegenwoordigd in het bestuur. van de Koninklijke Harmonie Cecilia Princenhage.

De CO is bereikbaar via opleidingen@ceciliaprincenhage.nl

Instrumentencommissie

De Commissie Instrumenten (CI) is verantwoordelijk voor goed beheer, onderhoud, bruikleen, aan- en verkoop van instrumenten van Cecilia. Zij adviseert het bestuur over al deze zaken.

CI is bereikbaar via instrumenten@ceciliaprincenhage.nl

Commissie Communicatie

De Commissie Communicatie (CC) is verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van het communicatiebeleid van de vereniging. CC beheert de website, Facebookpagina, assisteert bij het maken van wervingsmateriaal en bewaakt de huisstijl van Cecilia. Daarvoor onderhoudt de commissie contact met alle geledingen van de vereniging.

De CC is bereikbaar via communicatie@ceciliaprincenhage.nl

Werkgroep Wel & Wee

Voor het onderhouden van contacten met leden, soms ook hun naasten, over hun wel en wee is een aparte werkgroep actief. Zij zorgt voor een bloemetje of kaartje bij bijzondere gelegenheden of een hart onder de riem als dat gewenst is.

De werkgroep is bereikbaar via welenwee@ceciliaprincenhage.nl